video prezentace školyfacebook

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Vyškov, příspěvková organizace

Obsah této stránky vyžaduje novější verzi aplikace Adobe Flash Player.

Získat aplikaci Adobe Flash Player

informační systém rozvrhy suplování

Střední odborná škola
a Střední odborné učiliště Vyškov,
příspěvková organizace

Sochorova 552/15, 68201 Vyškov
tel.: 517 348 866
tel.: 517 346 086
e-mail: info@sos-vyskov.cz

Prezentace SOŠ a SOU Vyškov
Prezentace PolyGram

Kalendář akcí
17.10.2019
Prezentace firmy Jablotron
17.10.2019
Exkurze Praha - Ps1., Ps2.
17.10.2019 - 18.10.2019
Celostátní soutěž O bramborový květ Vysočiny
21.10.2019
Přednášky na téma Evropská unie - pro žáky studijních oborů
24.10.2019
XXIII. Veletrh vzdělávání a pracovních příležitostí - od 9.30 do 17.00 hodin
29.10.2019 - 30.10.2019
Podzimní prázdniny
31.10.2019 - 01.11.2019
ŘEDITELSKÉ VOLNO stanovené v souladu s § 24 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb. a s § 2 odst. 5 vyhlášky č. 16/2005 Sb.
03.12.2019
DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ
14.01.2020
DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ
Jihomoravský kraj
OPVK
ERASMUS+
UNIV2 kraje
NZZ

PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ 2019/2020


Vyhlášení 5. kola přijímacího řízení pro školní rok 2019/2020 - 6. 9. 2019

Kritéria přijímacího řízení pro druhé a další kola přijímacího řízení:


Informace o přijímacím řízení 2019/2020

1. Přihlášky ke vzdělávání na střední škole v 1. kole přijímacího řízení podává zletilý uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče do 1. 3. 2019 přímo řediteli příslušné střední školy, a to na tiskopisu předepsaném ministerstvem školství – http://www.msmt.cz

2. Pro 1. kolo přijímacího řízení do denní formy vzdělávání může uchazeč podat 2 přihlášky, buď na 1 školu do dvou různých oborů anebo na 2 různé školy.
3. Na přihlášku uvádějte název školy Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Vyškov, příspěvková organizace.
4. Termíny zkoušek přijímacího řízení pro studijní obory zakončené maturitní zkouškou (čtyřleté a dvouleté nástavbové studium) se konají:

řádné termíny: 12. 4. 2019 a 15. 4. 2019
náhradní termíny (platí pouze pro uchazeče, kteří se ze závažných důvodů nemohou zúčastnit řádného termínu a budou omluveni lékařem nebo z jiného závažného důvodu):
13. 5. 2019 a 14. 5. 2019

Pořadí škol určuje, kde se koná jednotná zkouška v 1. a 2. termínu (tak jak je vyznačeno na přihlášce ke vzdělávání – studiu ve střední škole).
Centrálně zadávané jednotné testy přijímací zkoušky organizuje společnost CERMAT.
Hodnocení jednotné zkoušky se na celkovém hodnocení podílí nejméně 60%. Do celkového hodnocení se započítává lepší výsledek z jednotné zkoušky konané ve dvou termínech.
Uchazeči o studium se dostaví ve zvoleném termínu přijímací zkoušky v čase vyznačeném na pozvánce, kterou obdrží od ředitele školy nejméně 14 dnů před konanou zkouškou, do budovy školy.
Bližší informace k části zkoušek, které jsou řízeny společností CERMAT najdete na https://www.cermat.cz/jednotna-prijimaci-zkouska-2019-1404035540.html

Uchazeči o studium učebních oborů přijímací zkoušku nekonají. Pořadí pro přijetí bude stanoveno dle kritérií pro tyto obory.

5. Pokud se žák na vybraný termín nedostaví, je vyřazen z přijímacího řízení 1. kola na dané škole, může se však přihlásit do 2. kola přijímacího řízení.
6. Ředitel školy v případě oborů vzdělání s maturitní zkouškou ukončí hodnocení do 2 pracovních dnů po zpřístupnění hodnocení uchazeče Centrem a zveřejní seznam přijatých uchazečů. Nepřijatým uchazečům nebo zákonným zástupcům nepřijatých nezletilých uchazečů ředitel doručí rozhodnutí o nepřijetí. Ředitel školy dále zveřejní výsledky hodnocení prvního a posledního přijatého uchazeče v anonymizované podobě. V případě ostatních oborů vzdělání ukončí ředitel školy hodnocení do 2 pracovních dnů po dni konání školní přijímací zkoušky (pokud se koná).
7. Pokud se jednotná zkouška ani školní přijímací zkouška v prvním kole přijímacího řízení nekoná (v případě učebních oborů, zkráceného studia, přijetí do vyššího ročníku), zveřejní ředitel školy seznam přijatých uchazečů a nepřijatým uchazečům nebo zákonným zástupcům nepřijatých nezletilých uchazečů odešle rozhodnutí o nepřijetí v termínu od 22. dubna do 30. dubna.
8. Ředitel je povinen uchazečům, popřípadě jejich zákonným zástupcům, zaslat rozhodnutí o nepřijetí. Tuto povinnost však nemá v případě, že je uchazeč přijat. Rozhodnutí o přijetí se považuje za doručené zveřejněním seznamu přijatých uchazečů na úřední desce školy, která je umístěna v areálu školy a na webových stránkách školy. Odvolání uchazeče proti rozhodnutí ředitele školy o výsledku přijímacího řízení lze podat ve lhůtě 3 pracovních dnů ode dne doručení rozhodnutí.
9. Žáci se specifickými poruchami učení
Uchazeč, který při konání přijímací zkoušky požaduje zvláštní podmínky z důvodu specifické poruchy učení (dyslexie, dysgrafie apod.), musí k přihlášce přiložit zprávu vyhotovenou pedagogicko-psychologickou poradnou. Tuto zprávu je třeba doručit střední škole nejpozději do 1. března 2019. Uchazečům s doloženým posudkem o specifických poruchách učení budou uzpůsobeny podmínky konání zkoušek v souladu s doporučením poradenského zařízení.
10. Uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče musí v případě rozhodnutí o přijetí potvrdit svůj úmysl vzdělávat se v dané střední škole podáním zápisového lístku do 10 pracovních dnů. Pokud je zápisový lístek odeslán poslední 10. den, tak se považuje za podaný.
11. Další informace lze získat na sekretariátu školy. Telefonní číslo 517 348 866.


Jednotné přijímací zkoušky - schéma


Informace a podmínky pro žáky přijaté ke vzdělávání a jejich rodiče.


Na všechny obory (s výjimkou nástavbového studia) je potřeba lékařské potvrzení o zdravotní způsobilosti studovat daný obor.


Tabulka povolených výkonů (počtu přijímaných žáků) pro školní rok 2019/2020

Kód oboru Název oboru Délka studia Forma studia Výkony 2019/2020
Studijní obory
23-41-M/01 Strojírenství 4 DE 25
41-41-M/01 Agropodnikání 4 DE 25
36-47-M/01 Stavebnictví 4 DE 20
36-44-L/51 Stavební provoz 2 DENA 10
64-41-L/51 Podnikání 2 DENA 20
Učební obory
36-52-H/01 Instalatér 3 DE 18
23-55-H/01 Klempíř 3 DE 12
36-69-H/01 Pokrývač 3 DE 7
36-67-H/01 Zedník 3 DE 12
26-51-H/01 Elektrikář 3 DE 12
23-51-H/01 Strojní mechanik 3 DE 30
23-56-H/01 Obráběč kovů 3 DE 24
66-53-H/01 Operátor skladování 3 DE 18
Zkrácené denní studium
23-51-H/01 Strojní mechanik 1 ZKRDE 12
23-56-H/01 Obráběč kovů 1 ZKRDE 24
36-52-H/01 Instalatér 1 ZKRDE 24

© SOŠ a SOU Vyškov 2015