video prezentace školyfacebook

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Vyškov, příspěvková organizace

Obsah této stránky vyžaduje novější verzi aplikace Adobe Flash Player.

Získat aplikaci Adobe Flash Player

informační systém rozvrhy suplování

Střední odborná škola
a Střední odborné učiliště Vyškov,
příspěvková organizace

Sochorova 552/15, 68201 Vyškov
tel.: 517 348 866
tel.: 517 346 086
e-mail: info@sos-vyskov.cz

Prezentace SOŠ a SOU Vyškov
Prezentace PolyGram

Kalendář akcí
18.12.2018
Projektový den pro mateřské školy
20.12.2018
Vánoční turnaj ve florbalu
22.12.2018 - 02.01.2019
Vánoční prázdniny
15.01.2019
DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ 9.00 - 17.00 hodin
01.02.2019
Pololetní prázdniny
11.02.2019 - 17.02.2019
Jarní prázdniny
18.04.2019
Velikonoční prázdniny
25.04.2019
TŘÍDNÍ SCHŮZKY S RODIČI
Jihomoravský kraj
OPVK
ERASMUS+
UNIV2 kraje
NZZ

PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ 2018/2019


Kritéria pro II. a další kola přijímacího řízení 2018/2019:

- maturitní obory

- učební obory

- nástavbové studium

- zkrácené denní studium

- přijetí do vyššího ročníku


Informace o přijímacím řízení pro školní rok 2018/2019 pro uchazeče a jejich zákonné zástupce

1. Přihlášky ke vzdělávání na střední škole v 1. kole přijímacího řízení podává zletilý uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče do 1. 3. 2018 přímo ředi-teli příslušné střední školy, a to na tiskopisu předepsaném ministerstvem školství – http://www.msmt.cz
2. Pro 1. kolo přijímacího řízení do denní formy vzdělávání může uchazeč podat 2 přihlášky, buď na 1 školu do dvou různých oborů anebo na 2 různé školy.
3. Na přihlášku uvádějte název školy Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Vyškov, příspěvková organizace.
4. Termíny zkoušek přijímacího řízení pro studijní obory zakončené maturitní zkouškou (čtyřleté a dvouleté nástavbové studium) se konají:

řádné termíny: 12. 4. 2018 a 16. 4. 2018
náhradní termíny (platí pouze pro uchazeče, kteří se ze závažných důvodů nemohou zúčastnit řádného termínu a budou omluveni lékařem nebo z jiného závažného důvodu):
10. 5. 2018 a 11. 5. 2018

Pořadí škol určuje, kde se koná jednotná zkouška v 1. a 2. termínu (tak jak je vyznačeno na přihlášce ke vzdělávání – studiu ve střední škole.
Centrálně zadávané jednotné testy přijímací zkoušky organizuje společnost CERMAT.
Hodnocení jednotné zkoušky se na celkovém hodnocení podílí nejméně 60%. Do celkového hodnocení se započítává lepší výsledek z jednotné zkoušky konané ve dvou termínech.
Uchazeči o studium se dostaví ve zvoleném termínu přijímací zkoušky v čase vyznačeném na pozvánce do budovy školy.
Bližší informace k části zkoušek, které jsou řízeny společností CERMAT najdete na http://www.cermat.cz/jednotná-prijimaci-zkouska-2017

Uchazeči o studium učebních oborů přijímací zkoušku nekonají. Pořadí pro přijetí bude stanoveno dle kritérií pro tyto obory.

5. Pokud se žák na vybraný termín nedostaví, je vyřazen z přijímacího řízení 1. kola na dané škole, může se však přihlásit do 2. kola přijímacího řízení.
6. Ředitel školy v případě oborů vzdělání s maturitní zkouškou ukončí hodnocení do 2 pracovních dnů po zpřístupnění hodnocení uchazeče Centrem a zveřejní seznam přijatých uchazečů. Nepřijatým uchazečům nebo zákonným zástupcům nepřijatých nezletilých uchazečů ředitel doručí rozhodnutí o nepřijetí. Ředitel školy dále zveřejní výsledky hodnocení prvního a posledního přijatého uchazeče v anonymizované podobě. V případě ostatních oborů vzdělání ukončí ředitel školy hodnocení do 2 pracovních dnů po dni konání školní přijímací zkoušky (pokud se koná) podle § 60b odst. 1 a zveřejní seznam přijatých uchazečů.
7. Pokud se jednotná zkouška ani školní přijímací zkouška v prvním kole přijímacího řízení nekoná (v případě učebních oborů, zkráceného studia, přijetí do vyššího ročníku), zveřejní ředitel školy seznam přijatých uchazečů a nepřijatým uchazečům nebo zákonným zástupcům nepřijatých nezletilých uchazečů odešle rozhodnutí o nepřijetí v termínu od 22. dubna do 30. dubna.
8. Ředitel je povinen uchazečům, popřípadě jejich zákonným zástupcům, zaslat rozhodnutí o nepřijetí. Tuto povinnost však nemá v případě, že je uchazeč přijat. Odvolání uchazeče proti rozhodnutí ředitele školy o výsledku přijímacího řízení lze podat ve lhůtě 3 pracovních dnů ode dne doručení rozhodnutí.
9. Žáci se specifickými poruchami učení
Uchazeč, který při konání přijímací zkoušky požaduje zvláštní podmínky z důvodu specifické poruchy učení (dyslexie, dysgrafie apod.), musí k přihlášce přiložit zprávu vyhotovenou pedagogicko-psychologickou poradnou. Tuto zprávu je třeba doručit střední škole nejpozději do 1. března 2018. Uchazečům s doloženým posudkem o specifických poruchách učení budou uzpůsobeny podmínky konání zkoušek v souladu s doporučením poradenského zařízení.
10. Uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče musí v případě rozhodnutí o přijetí potvrdit svůj úmysl vzdělávat se v dané střední škole podáním zápisového lístku do 10 pracovních dnů. Pokud je zápisový lístek odeslán poslední 10. den, tak se považuje za podaný.
11. Další informace lze získat na sekretariátu školy. Telefonní číslo 517 348 866.


Jednotné přijímací zkoušky - schéma


Informace a podmínky pro žáky přijaté ke vzdělávání a jejich rodiče.Tabulka povolených výkonů (počtu přijímaných žáků) pro školní rok 2018/2019

Kód oboru Název oboru Délka studia Forma studia Výkony 2018/2019
Studijní obory
23-41-M/01 Strojírenství 4 DE 25
41-41-M/01 Agropodnikání 4 DE 25
36-47-M/01 Stavebnictví 4 DE 20
36-44-L/51 Stavební provoz 2 DENA 10
64-41-L/51 Podnikání 2 DENA 20
Učební obory
36-52-H/01 Instalatér 3 DE 18
23-55-H/01 Klempíř 3 DE 12
36-69-H/01 Pokrývač 3 DE 7
36-67-H/01 Zedník 3 DE 12
26-51-H/01 Elektrikář 3 DE 12
23-51-H/01 Strojní mechanik 3 DE 30
23-56-H/01 Obráběč kovů 3 DE 24
66-53-H/01 Operátor skladování 3 DE 18
Zkrácené denní studium
23-51-H/01 Strojní mechanik 1 ZKRDE 12
23-56-H/01 Obráběč kovů 1 ZKRDE 24
36-52-H/01 Instalatér 1 ZKRDE 24


© SOŠ a SOU Vyškov 2015