video prezentace školyfacebook

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Vyškov, příspěvková organizace

Obsah této stránky vyžaduje novější verzi aplikace Adobe Flash Player.

Získat aplikaci Adobe Flash Player

informační systém rozvrhy suplování

Střední odborná škola
a Střední odborné učiliště Vyškov,
příspěvková organizace

Sochorova 552/15, 68201 Vyškov
tel.: 517 348 866
tel.: 517 346 086
e-mail: info@sos-vyskov.cz

Prezentace SOŠ a SOU Vyškov
Prezentace PolyGram

Kalendář akcí
04.05.2020- 06.05.2020
ŘEDITELSKÉ VOLNO stanovené v souladu s § 24 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb. a s § 2 odst. 5 vyhlášky č. 16/2005 Sb.
Jihomoravský kraj
OPVK
ERASMUS+
UNIV2 kraje
NZZ

PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ 2020/2021


Informace o přijímacím řízení pro školní rok 2020/2021

Počty přijímaných žáků - viz Tabulka povolených výkonů (níže)

Přihlášky ke vzdělávání na střední škole v 1. kole přijímacího řízení podává zletilý uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče do 1. 3. 2020 přímo řediteli příslušné střední školy, a to na tiskopisu předepsaném ministerstvem školství

http://www.msmt.cz/vzdelavani/stredni-vzdelavani/tiskopisy-prihlasek-ke-strednimu-vzdelavani-a-vzdelavani-v-1 .

Pro 1. kolo přijímacího řízení do denní formy vzdělávání může uchazeč podat 2 přihlášky, buď na 1 školu do dvou různých oborů anebo na 2 různé školy.

  1. Na přihlášku uvádějte název školy

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Vyškov, příspěvková organizace.

  1. Termíny zkoušek přijímacího řízení pro studijní obory zakončené maturitní zkouškou (čtyřleté a dvouleté nástavbové studium):

řádné termíny: 14. 4. 2020 a 15. 4. 2020

náhradní termíny (platí pouze pro uchazeče, kteří se ze závažných důvodů nemohou zúčastnit řádného termínu a budou omluveni lékařem nebo z jiného závažného důvodu): 13. 5. 2020 a 14. 5. 2020

Pořadí škol určuje, kde se koná jednotná zkouška v 1. a 2. termínu (tak jak je vyznačeno na přihlášce ke vzdělávání).

Centrálně zadávané jednotné testy přijímací zkoušky organizuje společnost CERMAT.

Hodnocení jednotné zkoušky se na celkovém hodnocení podílí nejméně 60%. Do celkového hodnocení se započítává lepší výsledek z jednotné zkoušky konané ve dvou termínech.

Uchazeči o studium se dostaví ve zvoleném termínu přijímací zkoušky v čase vyznačeném na pozvánce, kterou obdrží od ředitele školy nejméně 14 dní před konanou zkouškou, do budovy školy.

Bližší informace k části zkoušek, které jsou řízeny společností CERMAT najdete na http://www.cermat.cz/jednotná-prijimaci-zkouska

Uchazeči o studium učebních oborů přijímací zkoušku nekonají. Pořadí pro přijetí bude stanoveno dle kritérií pro tyto obory.

  1. Pokud se žák na vybraný termín nedostaví, je vyřazen z přijímacího řízení 1. kola na dané škole, může se však přihlásit do 2. kola přijímacího řízení.
  2. Ředitel školy v případě oborů vzdělání s maturitní zkouškou ukončí hodnocení do 2 pracovních dnů po zpřístupnění hodnocení uchazeče Centrem a zveřejní seznam přijatých uchazečů. Nepřijatým uchazečům nebo zákonným zástupcům nepřijatých nezletilých uchazečů ředitel doručí rozhodnutí o nepřijetí. Ředitel školy dále zveřejní výsledky hodnocení prvního a posledního přijatého uchazeče v anonymizované podobě. V případě ostatních oborů vzdělání ukončí ředitel školy hodnocení do 2 pracovních dnů po dni konání školní přijímací zkoušky (pokud se koná) podle § 60b odst. 1 a zveřejní seznam přijatých uchazečů a nepřijatým uchazečům.
  3. Pokud se jednotná zkouška ani školní přijímací zkouška v prvním kole přijímacího řízení nekoná (v případě učebních oborů, zkráceného studia, přijetí do vyššího ročníku), zveřejní ředitel školy seznam přijatých uchazečů a nepřijatým uchazečům nebo zákonným zástupcům nepřijatých nezletilých uchazečů odešle rozhodnutí o nepřijetí v termínu od 22. dubna do 30. dubna.
  4. Ředitel je povinen uchazečům, popřípadě jejich zákonným zástupcům, zaslat rozhodnutí o nepřijetí. Tuto povinnost však nemá v případě, že je uchazeč přijat. Odvolání uchazeče proti rozhodnutí ředitele školy o výsledku přijímacího řízení lze podat ve lhůtě 3 pracovních dnů ode dne doručení rozhodnutí.
  5. Žáci se specifickými poruchami učení

Uchazeč, který při konání přijímací zkoušky požaduje zvláštní podmínky z důvodu specifické poruchy učení (dyslexie, dysgrafie apod.), musí k přihlášce přiložit zprávu vyhotovenou pedagogicko-psychologickou poradnou. Tuto zprávu je třeba doručit střední škole nejpozději do 1. března 2020. Uchazečům s doloženým posudkem o specifických poruchách učení budou uzpůsobeny podmínky konání zkoušek v souladu s doporučením poradenského zařízení.

  1. Uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče musí v případě rozhodnutí o přijetí potvrdit svůj úmysl vzdělávat se v dané střední škole podáním zápisového lístku do 10 pracovních dnů. Pokud je zápisový lístek odeslán poslední 10. den, tak se považuje za podaný.
  2. Další informace lze získat na sekretariátu školy. Telefonní číslo 517 348 866.

Kritéria pro přijímací řízení 2020/2021


Na všechny obory (s výjimkou nástavbového studia) je potřeba lékařské potvrzení o zdravotní způsobilosti studovat daný obor.


Tabulka povolených výkonů (počtu přijímaných žáků) pro školní rok 2020/2021

Kód oboru Název oboru Délka studia Forma studia Výkony 2019/2020
Studijní obory
23-41-M/01 Strojírenství 4 DE 25
41-41-M/01 Agropodnikání 4 DE 25
36-47-M/01 Stavebnictví 4 DE 20
36-44-L/51 Stavební provoz 2 DENA 10
64-41-L/51 Podnikání 2 DENA 20
Učební obory
36-52-H/01 Instalatér 3 DE 18
23-55-H/01 Klempíř 3 DE 12
36-69-H/01 Pokrývač 3 DE 7
36-67-H/01 Zedník 3 DE 12
26-51-H/01 Elektrikář 3 DE 12
23-51-H/01 Strojní mechanik 3 DE 30
23-56-H/01 Obráběč kovů 3 DE 24
66-53-H/01 Operátor skladování 3 DE 18
Zkrácené denní studium
23-51-H/01 Strojní mechanik 1 ZKRDE 12
23-56-H/01 Obráběč kovů 1 ZKRDE 24
36-52-H/01 Instalatér 1 ZKRDE 24

Informace a podmínky pro žáky přijaté ke vzdělávání a jejich rodiče.

© SOŠ a SOU Vyškov 2015