video prezentace školyfacebook

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Vyškov, příspěvková organizace

Obsah této stránky vyžaduje novější verzi aplikace Adobe Flash Player.

Získat aplikaci Adobe Flash Player

informační systém rozvrhy suplování

Střední odborná škola
a Střední odborné učiliště Vyškov,
příspěvková organizace

Sochorova 552/15, 68201 Vyškov
tel.: 517 348 866
tel.: 517 346 086
e-mail: info@sos-vyskov.cz

Prezentace SOŠ a SOU Vyškov
Prezentace PolyGram

Kalendář akcí
22.02.2018
Okresní kolo SŠ ve volejbalu
02.03.2018
Reprezentační ples
05.03.2018 - 09.03.2018
Lyžařský výcvikový kurz
02.05.2018 - 04.05.2018
Ředitelské volno vyhlášené v souladu s § 2 odst. 5 vyhlášky č. 16/2005 Sb., o organizaci školního roku
13.06.2018
Ředitelské volno vyhlášené v souladu s § 2 odst. 5 vyhlášky č. 16/2005 Sb., o organizaci školního roku
Jihomoravský kraj
OPVK
ERASMUS+
UNIV2 kraje
NZZ

STALO SE U NÁS

Meteorologická stanice na SOŠ a SOU Vyškov

V květnu 2017 byla na naší škole zprovozněna digitální meteorologická stanice. Za novým víceúčelovým školním hřištěm vyrostla meteorologická budka. V ní umístěné čidlo měří teplotu a vlhkost vzduchu. Součástí stanice je stožár, na kterém je umístěn anemometr měřící rychlost a směr větru. Bílá skříňka s trychtýřem se jmenuje ombrometr (srážkoměr) a zaznamenává množství srážek.

Všechny údaje jsou bezdrátově zasílány do budovy školy, kde jsou na displeji viditelné okamžité hodnoty a výhled počasí na další den. Stažením do PC je možno s údaji pracovat, vyhodnocovat je a v delším časovém horizontu porovnávat.

Jaké zajímavosti stanice po téměř půlročním fungování přinesla?

Měsíc Max. teplota Min. teplota Srážky v mm
Červen 34,2 22. 6. 2017 9,2 2. 6. 2017 21 suchý měsíc
Červenec 34,4 31.7.2017 8,6 14. 7. 2017 76
Srpen 36,8 3. 8. 2017 7,6 24. 8. 2017 37
Září 25,2 9. 9. 2017 4,5 30. 9. 2017 76 chladný a deštivý
Říjen 20,4 15. 10. 2017 1,1 31. 10. 2017 41

Nejteplejším dnem letošního roku byl 3. srpen s teplotou 36,8 st. °C.

Meteorologické přístroje a údaje v nich zaznamenané budou sloužit pro výuku (především) žákům studijního oboru Agropodnikání. Hodnoty viditelné na displeji ve vstupní hale školy jsou i s vysvětlením k dispozici všem.

Ing. Radovan Ščudla


Exkurze do Vídně

Ve čtvrtek 16. 11. 2017 jsme vyjeli s paní učitelkou Horákovou a Kytkovou do Vídně - hlavního města Rakouska. Už brzy ráno jsme vyjížděli z Vyškova od vlakového nádraží. Cesta byla velmi veselá a rychle ubíhala. Po celou dobu jízdy byla mlha, takže nebylo možné obdivovat krásy Jižní Moravy a Rakouska.

První zastávka ve Vídni byla návštěva sídla OSN. Rozdělili jsme se na dvě skupinky, které vedli dva výborní rakouští průvodci. Ti nám řekli vše zajímavé z historie a současnosti této organizace. Jediná škoda byla, že průvodci mluvili anglicky, takže si myslím, že ne úplně všichni všemu rozuměli. Každopádně pro žáky, kteří hodlají maturovat z anglického jazyka, byla tato prohlídka jistě velkým přínosem. Zdatnější žáci pomáhali s překladem méně zdatným. Poté jsme se odebrali do centra města, kde byla naplánována prohlídka zdejších památek. Na začátku jsme viděli sídlo Habsburských vládců – Hofburg. Velice nás překvapila jeho velkolepost. Dále nás ohromil Dóm svatého Štěpána, Stará radnice, Vídeňská opera, budova parlamentu a mnoho jiných. Následovala Vídeňská jízdárna, kde nám paní učitelka Horáková vysvětlila chov koní (lipicánů) a drezuru (španělská vysoká škola) těchto nádherných zvířat.

Po prohlídce většiny pamětihodností jsme se konečně odebrali do zábavního parku – Práteru. A tam začal náš pravý rej. Vyzkoušeli jsme co nejvíce atrakcí. Tam jsme se také nejvíce zasmáli, když se paní učitelka Horáková celá zelená vypotácela z Vídeňského kola, kde všem chtěla ukazovat panoramata Vídně, ale bohužel ona neviděla nic, takže panoramata ukazovala paní učitelka Kytková.

Přestože jsme našlapali 19 000 kroků, což bylo14 kilometrů, celou exkurzi jsme si opravdu užili plnými doušky, poznali jsme věci, které nám byly neznámé. Myslím si, že takovéto poznávací exkurze mají pro nás smysl. Děkujeme paní učitelce Kytkové a Horákové za výborně vymyšlenou exkurzi.

Martin Ščudla, Jakub Kovařík S4.


Školení zabezpečovací techniky

Dvoudenní školení firmy Jablotron Alarms a.s. zaměřené na základy elektronického zabezpečení objektů se konalo v aule naší dílenské víceúčelové haly dne 22. a 23. listopadu 2017. Tohoto školení se zúčastnili nejen naši žáci, ale také žáci SŠ – COPT Kroměříž, SŠ elektrotechnické a energetické Sokolnice, SŠ technické a ekonomické Brno a SŠ informatiky, poštovnictví a finančnictví Brno. Celkem se tak tohoto bezplatného školení zúčastnilo 54 žáků s pedagogickým dozorem.

Cílem školení je vzbudit ve studentech zájem o budoucí spolupráci s firmou Jablotron Alarms a.s., ať už jako zaměstnanci nebo montážní partneři. Obsah školení je prakticky stejný jako na komerčních kurzech. Prezentace jsou pouze poupraveny tak, aby více vyhovovaly studentským potřebám. Například se nezachází do hloubky při vysvětlování F-linku, nebo představování JK-100.

Na konci školení obdrželi účastníci testy, které jsou identické těm používaným na komerčních kurzech. Certifikáty získají ti žáci, kteří napíší test s maximálním počtem tří chyb. Certifikát je platný pouze s výučním listem či s maturitním vysvědčením a je vystaven na IČO školy. Jeho platnost je dva roky. Certifikáty budou vystaveny po ukončení školení a budou zaslány na adresu školy. V samotném závěru školení se z úspěšně napsaných testů losují zajímavé ceny.

Za velmi zajímavou přednášku o elektronických zabezpečovacích systémech děkujeme lektorovi školení panu Masarykovi a také koordinátorce podpory školení paní Beldové.


Pracovní výchova a CNC stroje

Požadavek na rozvoj polytechnické výchovy žáků základních škol bude nejspíše spojován s „ pracovní výchovou“ a budeme-li uvažovat o možnosti seznámit děti s principy činnosti CNC strojů využívajících moderní technologie, každého pravděpodobně napadne, že nejvhodnější předmětem je fyzika nebo informační technologie. Pro většinu z nás tak bude asi překvapením, že polytechnická výchova se může rozvíjet i ve zdánlivě nesouvisejících předmětech.

Požádat učitele pracovní výchovy na základní škole, aby využil možnosti CNC strojů v jeho předmětu a přispěl tak k rozvoji polytechnické výchovy na základní škole, se může na první pohled zdát absurdní. Přesto se paní učitelka Zedníková společně s třídní učitelkou žáků 9. C paní Koblihovou a asistentkou pedagoga paní Hrnčiříkovou z vyškovské Základní školy Nádražní 5 rozhodly využít naší nabídky. Společně s žáky jejich základní školy připravily návrhy výrobků určených pro školní Jarmark. Při návštěvě naší víceúčelové haly se následně seznámili s činností laseru a ohraňovacího lisu a v rámci praktické ukázky s činností vodního paprsku si pod vedením pedagoga naší školy zvolené výrobky vyrobili. Jako bonus žáci v rámci soutěže zaměřené na rozvoj technických dovedností vyhráli sadu výrobků, které taktéž mohou využít při jejich školním Jarmarku.

Cílem projektu Pracovní výchova a CNC stroje je přispět k rozvoji kreativity žáků základních škol netradičním způsobem a současně je zábavnou formou seznámit se světem moderních technologií využívaných v průmyslových podnicích našeho regionu. Tento projekt je pak součástí celé skupiny projektů naší školy zaměřených na zintenzivnění spolupráce se základními školami v našem regionu.

Ing. Petr Halák


Přednáška o spotřebitelském právu

Dne 20. listopadu 2017 se zúčastnili naši žáci již potřetí přednášky o spotřebitelském právu pro střední školy, které pořádá obecně prospěšná společnost d´Test ve spolupráci s Právnickou fakultou Masarykovy univerzity a jejími studenty.

Žáci tříd APs4., S4. a Ns1. si prohloubili základní informace a znalosti ze spotřebitelského práva. Byli informováni o možných důsledcích uzavírání smluv. Témata zaměřená na nákup v kamenných obchodech i na internetu, záruky i reklamace je velmi zaujala, a proto se aktivně zapojovali do řešení úkolů i prezentací.

Akce splnila svůj cíl. Studenty právnické fakulty velice mile překvapila u našich žáků znalost právní problematiky a přehled, jaký mají. Na závěr setkání studenti vyzvedli iniciativu a pozornost našich žáků. Jsem moc ráda a pyšná na to, že i já tyto žáky učím.

PhDr. Ludmila Vernerová


Zahájení činnosti Polytechnického kroužku

Stále více slýcháme, že nedostatečný rozsah přípravy dětí v oblasti technických dovedností je jednou z příčin nezájmu dětí o technické profese. Jedním z našich stěžejních vzdělávacích programů je i příprava studentské a učňovské mládeže pro pozice strojírenských firem, s důrazem na region.

Naše škola se rozhodla podpořit záměr krajského projektu PolyGram podporovaného MŠMT, ale i úsilí jednotlivých základních škol v oblasti rozvoje polytechnického vzdělávání.

V říjnu letošního roku zahájil činnost v prostorách naší školy zájmový Polytechnický kroužek určený pro žáky 8. a 9. ročníků základních škol. Děti se zde zábavnou formou podporující rozvoj jejich kreativity, seznamují s moderními technologiemi využívanými u počítačem řízených strojů. V podstatě si podle svého zájmu zvolí a naprogramují výrobek a ten si následně vyrobí pod vedením pedagoga naší školy na CNC stroji. Mají jedinečnou příležitost seznámit se prakticky s činností laseru, vodního paprsku a ohraňovacího lisu a vlastnoručně naprogramovaný a vyrobený předmět ze skla, kovu, dřeva nebo plastu si odnést domů. Při realizaci zájmového kroužku úzce spolupracujeme s Majákem - střediskem volného času Vyškov.

O zapojení do tohoto pilotního projektu jsme požádali ředitele několika vyškovských základních škol, z nichž naprostá většina tuto iniciativu přivítala a vytvořili nám podmínky pro úspěšné oslovení žáků vyšších ročníků jejich škol. Naše počáteční obavy z přílišné náročnosti tohoto kroužku, vzhledem k náplni jeho činnosti, se ukázaly jako neopodstatněné. Naopak žáci přivítali možnost seznámit se s moderními technologiemi zábavnou formou a v současnosti pracují v kroužku chlapci a děvčata ze základních škol Tyršova, Nádražní, Purkyňova a Letní pole.

Jsme přesvědčeni, že uvedení žáků do světa moderních technologií zábavnou formou, je vhodným způsobem jak u nich vytvořit pozitivní vztah k těmto technologiím. Současně dětem poskytujeme možnost získané zkušenosti zohlednit při volbě svého budoucího povolání. Tedy uvědomit si, zda je tento zajímavý a stále se rozvíjející obor zaujal nebo se rozhodnou jít v budoucnosti jinou cestou. Proto připravujeme i další projekty cílené na rozvoj spolupráce naší školy se základními školami v našem regionu v oblasti rozvoje vzdělávání v oblasti polytechnické přípravy.


Projektové dny pro děti z mateřských škol

Stejně jako v loňském školním roce, tak i v tom letošním pořádáme projektové dny pro děti z mateřských škol. Od října nás pravidelně každé úterní dopoledne navštěvují předškoláčci z vyškovských škol i z okolních obcí. V našich dílenských prostorách pro ně máme přichystaný záživný program, jehož cílem je rozvíjet jejich technické, logické a konstruktivní myšlení, představivost, praktické a volné tvoření, jemnou i hrubou motoriku, prostorovou orientaci atd.

Děti navštěvují jednotlivá pracoviště, na kterých se za pomoci našich učňů a učitelů odborného výcviku seznamují s prací odborných řemeslníků, jejich pracovním nářadím a různými materiály. Mnohé činnosti si mohou samy vyzkoušet. Některé z nich nadchlo zatloukání hřebíků či roztloukání nýtků, jiné se zabavily při pokládání střešní krytiny, šroubování pomocí aku vrtačky nebo při řezání ruční případně řetězovou pilou. Úkoly, které pro ně byly připraveny, plnily s radostí a zaujetím. S nadšením a hlasitým švitořením od nás odcházely s drobnými upomínkovými předměty.


Přátelské utkání v malé kopané dne 9. 11. 2017

Přátelské utkání v malé kopané se konalo stejně jako v loňském školním roce na našem víceúčelovém hřišti. I když to vypadalo, že kluci pořádně zmoknou, počasí se nakonec umoudřilo. Bylo sice sychravo, ale na výkon sportovců to nemělo žádný vliv.

Naši kluci poměřili své síly s fotbalisty z Gymnázia a SOŠZE Vyškov. A že se bylo na co koukat. Diváci měli možnost vidět výborný akční fotbal plný gólových šancí. Velmi vyrovnaný zápas nakonec skončil nerozhodně 3:3 a tak došlo i na penalty.

V penaltovém rozstřelu nás nakonec protihráči těsně porazili a s výsledkem 3:2 bylo utkání ukončeno.


Mezinárodní soutěž Mladý stavbár 2017

Soutěže Mladý stavbár v Žilině se ve dnech 11. až 12. října zúčastnili naši žáci učebních oborů Zedník a Instalatér.

Úkolem zedníků bylo rozměření a založení první vrstvy zdiva z tvarovek Porotherm a vyzdění soutěžního fragmentu podle projektové dokumentace. Následně měli provést zhotovení keramického obkladu, okrasných listel a mozaiky podle předloženého grafického návrhu. Soutěže se zúčastnilo celkem šest škol. Naši kluci se umístili na 4. místě – k dosažení 3. místa jim chyběly pouhé dva body.

Instalatéři prováděli rozměření a osazení podomítkového modulu WC, zhotovovali rozvody teplé a studené vody a kanalizace. Prováděli montáž umyvadla na stěnu s napojením sifonu a montáž baterie a rohových ventilů. Z šesti soutěžících škol se umístili na 5. místě.

U obou soutěží byla hodnocena nejen přesnost a kvalita provedení, ale také čistota pracoviště a dodržování zásad BOZP. Součástí odborných soutěží byl také test odborných znalostí.


Projektový den pro ředitele a výchovné poradce základních škol

Pro ředitele a výchovné poradce základních škol nejen z Vyškovska jsme dne 17. října 2017 uspořádali projektový den. V naší oranžové učebně se tak v hojném počtu sešli nejen zástupci základních škol, ale také zástupci strojírenských firem. Důvodem tohoto setkání bylo navázání, respektive prohloubení vzájemné spolupráce s cílem zlepšit situaci na trhu práce.

Po úvodním slovu ředitele školy byly jednotlivými představiteli prezentovány firmy Trasko, Hestego a SMC Industrial. Všechny tyto firmy se potýkají s dlouhodobým nedostatkem odborných pracovníků – ať už stavařů, strojařů, elektrikářů nebo i skladníků. Poptávka po odbornících nejen v našem regionu zdaleka převyšuje nabídku, zájem žáků o řemeslné obory je minimální. Je třeba zvýšit povědomí rodičů o aktuální situaci a intenzivně pracovat na zvýšení zájmu žáků o nedostatkové obory.

Pozvání na toto setkání přijali také zástupci firmy SolidVision, kteří prezentovali výukové programy nabízené nejen středním, ale také základním školám za velmi výhodnou cenu.

Na závěr se slova ujala zástupkyně ředitele pro praktické vyučování Ing. Jagošová, která představila naši školu.


Bramborový květ Vysočiny 2017

Již 15. ročník soutěže o Bramborový květ Vysočiny se uskutečnil ve dnech 12. a 13. října 2017. Tuto soutěž tradičně pořádá Česká zemědělská akademie v Humpolci za pomoci Výzkumného ústavu bramborářského Havlíčkův Brod a Českého bramborářského svazu. Letošního ročníku se zúčastnilo 16 studentů z 8 zemědělských škol, převážně z oblastí, kde se brambory pěstují.

První soutěžní den zahájili studenti návštěvou laboratoří VÚ bramborářského. Po obědě probíhala soutěž na školním statku v Humpolci. Test teoretických znalostí, poznávání škůdců a chorob, výroba razítka z hlízy bramboru, překlad textu do cizího jazyka, zjištění škrobnatosti a další dovednosti museli studenti absolvovat v obtížné soutěži. A naši žáci 4. ročníku oboru Agropodnikání si nevedli vůbec špatně. Filip Popelka skončil na 5. a František Čaky na 7. místě.

Druhý den jsme absolvovali konferenci o bramborách v Havlíčkově Brodě a navštívili bramborárnu. Vzhledem k tomu, že jsme byli jedinou školou z „nebramborářské“ oblasti, dá se umístění studentů hodnotit jako velmi úspěšné. Děkujeme za dobrou reprezentaci školy a k dosaženým výsledkům blahopřejeme.


V krajské soutěži v orbě jsme se umístili na 2. místě

Ve dnech 5. a 6. října 2017 se ve Znojmě konala krajská soutěž v orbě. Tamní zemědělská škola pořádala již 13. ročník, který byl letos poprvé rozdělen do dvou dnů. Záštitu nad soutěží převzal hejtman Jihomoravského kraje a regionální agrární komora. Součástí akce byla přednáška o orbě, výstava zemědělské techniky a ukázka orby s koňmi.

Zastoupeny byly školy z Jihomoravského a Zlínského kraje, kraje Vysočina, mezinárodní punc dodali soutěžící ze Slovenska a Rakouska. Šestičlenná skupina rozhodčích posuzovala přesnost jízdy, přímost brázd, složení tzv. skladu, hloubku orby a celkový dojem zoraného pozemku.

V konkurenci 23 soutěžících se Pavel Houšť (Ag 3.) umístil na vynikajícím 2. místě a Michal Šopík (Ag 4.) byl pátý - na 3. místo mu chybělo jen pár bodů! Výborný výsledek byl podložen zodpovědným přístupem a bezchybnou disciplínou během celé soutěže.

Blahopřejeme k výborným výsledkům a děkujeme za vzornou reprezentaci školy.

Ing. Radovan Ščudla


Babí léto v Banátu

Po loňské úspěšné exkurzi do rumunského Banátu projevili i letos studenti oboru agropodnikání zájem navštívit naše krajany. V úterý 26. 9. 2017 ve večerních hodinách jsme nastoupili do autobusu a vydali se směr Rumunsko – Banát. Po úmorné cestě nám všem přišlo vhod osvěžení v lázních Baille Herculane. Většina účastníků zájezdu neodolala a vyzkoušela zázračnou moc termálních pramenů, ve kterých si prý léčil své rány i bájný Herkules. Po oživující koupeli jsme pokračovali v cestě podél Dunaje. Podívali jsme se na přehradu Železná vrata, Decebalovu skálu a zastavili se v jeskyni netopýrů. Potom už hurá do Svaté Heleny, kde na nás čekali místní, aby nás mohli ubytovat ve svých rodinách. Seznámili nás se svým hospodářstvím a my jsme poznali jejich nelehký život v rumunském prostředí, ve kterém si dokázali uchovat jak svůj jazyk s mírnými odlišnostmi k dnešní podobě, tak i své zvyky. Zjistili jsme, že dané slovo pro ně znamená víc než podpis, protože si zvykli navzájem spoléhat se na sebe. Následující den ráno v brzkých hodinách jsme se vydali na celodenní túru údolím řeky Nery. Skály kolem řeky byly zprůchodněné italskými zajatci za 1. sv. války. Obdivovali jsme jejich um a vytrvalost, když museli zvládnout tak nelehký úkol. Fascinující byly lanové lávky nad řekou a její nedotčené okolí. Do Svaté Heleny jsme se vrátili večer značně unaveni, ale šťastni, že jsme zvládli tak náročný výlet, viděli nádhernou přírodu i něco z historie. I třetí den byl poměrně náročný. Tentokrát jsme se vydali z Rovenska do Gerniku. V Rovensku jsme navštívili sběrače lanýžů, který nám velmi zajímavě popovídal o sběru lanýžů, výcviku psů pro jejich sběr a i jiných zajímavostech z této oblasti. Po přednášce jsme se vydali na cestu, která vedla po horských hřebenech, takže jsme se neustále mohli kochat výhledy na krásnou krajinu, obdivovat stáda ovcí a krav i v dáli tekoucí Dunaj. Cestou jsme míjeli několik rumunských salaší. Viděli jsme, jak chovají hospodářská zvířata a jak se žije v horách. Poslední den pobytu už nebyl tak náročný. V dopoledních hodinách jsme se vydali na vyhlídku nad Dunaj, abychom nakoukli ze skal přes Dunaj do Srbska. Tam jsme si taky pochutnali na špekáčcích, které pro nás připravil pan Bureš. Odpoledne jsme byli pozvání do rumunské vsi Coronini na ochutnávku ryb. Místní rybář pro nás přichystal hostinu, o které se nám ani nesnilo. Dokonce i ti, kteří tvrdili, že nejí ryby, ochutnali a konstatovali, že jsou výborné. S plnými žaludky jsme se museli vydat zpět do Svaté Heleny, abychom se stihli sbalit a nachystat na cestu do Vyškova. Když jsme se loučili s místními, bylo nám smutno z toho, že už končí naše „rumunské dobrodružství“. Většina z nás se loučila slovy: „snad za rok nashledanou“.

Celá akce proběhla bez problémů. Vytvořila se skvělá parta lidí, která zdolala téměř 50 km v horském terénu a přitom se dokázala i dobře pobavit.


Nová učebna pro výuku fiktivní firmy

Ve školním roce 2015/2016 byl na naší škole v nástavbovém studiu oboru Podnikání zaveden nový vyučovací předmět fiktivní firma. Jedná se o předmět, ve kterém si žáci založí firmu v určitém oboru podnikání, kterou vedou v průběhu dvou let. Žáci si mohou vyzkoušet simulaci reálného podnikatelského prostředí v podmínkách tržní ekonomiky, řeší různé úkoly nejen uvnitř firmy, ale obchodují také s firmami jiných středních škol. Vyvrcholením činnosti fiktivní firmy je účast na veletrhu fiktivních firem, kde si žáci při živém obchodování s ostatními firmami mohou ověřit své znalosti a dovednosti získané v hodinách tohoto předmětu.

Ještě v loňském školním roce probíhala výuka ve staré učebně, která sice byla počítačově dobře vybavena, ale svým prostorovým uspořádáním ne zcela vyhovovala požadavkům pro výuku tohoto předmětu. Díky velké podpoře ředitele školy RNDr. Petra Hájka se v průběhu hlavních prázdnin podařilo provést celkovou rekonstrukci stávající učebny fiktivní firmy. Učebna je zařízena a vybavena novým kancelářským nábytkem tak, aby se co nejvíce přiblížila reálné firmě a umožňovala rozdělení prostoru na části, které by simulovaly jednotlivá oddělení firmy. Tímto uspořádáním umožňuje skupinovou práci žáků, kteří při své činnosti využívají kromě počítačů vybavených aktuálním softwarem a neomezeným přístupem na internet i další prostředky běžně využívané ve firmách jako je scanner, tiskárna, projekční technika aj. Žáci se také učí samostatnosti, týmové práci, zodpovědnosti, rozvíjí své znalosti a dovednosti z jiných ekonomických předmětů.

Hlavním cílem předmětu fiktivní firma je propojit teoretické znalosti s praxí, a tím připravit žáky co nejlépe pro praxi a zvýšit tak jejich uplatnění na trhu práce, čímž zajisté přispěje i tato nově vybudovaná učebna.

Ing. Drahomíra Kočařová


Podzimní srdíčkové dny

Zapojili jsme se do celorepublikové veřejné sbírky na pomoc těžce nemocným a handicapovaným dětem - vybrali jsme 7 368,-- Kč!

Naši studenti se opět zúčastnili dobročinné akce „Srdíčkové dny“, která se konala ve dnech 18. až 22. září 2017. Jednalo se o veřejnou sbírku, kdy studenti dobrovolně prodávali sbírkové předměty. Výtěžek z prodeje je určen na pomoc vážně nemocným dětem, které jsou stabilně odkázány na domácí péči svých rodičů, a to na zakoupení různých rehabilitačních a zdravotních pomůcek, invalidních vozíků, zdravotních kočárků, dále na úhradu zdravotnického materiálu, speciální výživy, rehabilitačních pobytů apod. k usnadnění jejich nezbytné celodenní péče, kterou si jejich stav vyžaduje.

Je velmi potěšující, že žáci naší školy se zapojují zcela dobrovolně a se zájmem. Tyto dny byly poznamenány chladným a deštivým počasím, avšak naši žáci s nadšením vyrazili do vyškovských ulic. I přes tuto překážku vybrali poměrně vysokou částku.

Chtěla bych také poděkovat některým rodičům, kteří se aktivně zapojili do této sbírky.

Mgr. Dagmar Horáková


Cvičný požární poplach

V pondělí 25. září 2017 přesně ve 13.00 hodin přerušila výuku na naší škole siréna ohlašující požární poplach. Provedení cvičného poplachu se poprvé v historii konalo za účasti hasičů Dobrovolné jednotky města Vyškova.

Po vyhlášení poplachu se všichni žáci, pedagogové a ostatní zaměstnanci školy organizovaně shromáždili na víceúčelovém hřišti, odkud pozorně sledovali záchrannou akci hasičů. Ta spočívala v prohlédnutí objektu budovy B a následné „evakuaci“ dvou osob z druhého nadzemního podlaží pomocí žebříku.

Nakonec poplach všichni zúčastnění ve zdraví přežili a žáci se mohli radostně vrátit se svými pedagogy do výuky.


Adaptační pobyt na Baldovci

V rámci projektu Společně, bezpečně a bez závislostí se žáci prvních ročníků studijních oborů Střední odborné školy a Středního odborného učiliště Vyškov vydali začátkem září do kempu Baldovec. Třídenní pobyt plný sportovních a vědomostních úkolů, zábavy a ponaučení byl financován z dotačního programu „Preventivní programy realizované školami a školskými zařízeními v roce 2017“.

Hned po příjezdu a ubytování v chatkách byli studenti rozděleni do několika družstev, aby mezi sebou mohli poměřit své síly a znalosti v soutěži Baldyard. Počasí sice nebylo úplně ideální, déšť zkomplikoval zvláště disciplíny v lanovém centru, ale i tak studenti odjížděli z kempu spokojení a plní zážitků s novými kamarády.


Slavnostní zahájení nového školního roku 2017/2018

Slavnostní zahájení nového školního roku 2017/2018 se konalo dne 4. září 2017 od 8.30 hodin v aule dílenské víceúčelové haly.

Tohoto setkání se v hojném počtu zúčastnili nejen žáci prvních ročníků se svými rodinnými příslušníky, ale také zástupci významných strojírenských firem. K žákům a rodičům tak promluvil nejen ředitel školy RNDr. Petr Hájek, ale také třeba představitelé firem SMC, ROSTEX, Mubea, OHK nebo Likos. Ti žáky a studenty ujistili, že si vybrali správnou školu, po jejímž absolvování nebudou mít potíže s uplatněním na trhu práce a popřáli jim mnoho úspěchů v následujícím studiu.


© SOŠ a SOU Vyškov 2015