Video prezentace školyfacebook školy

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Vyškov, příspěvková organizace

BAKALÁŘI
ROZVRHY
SUPLOVÁNÍ

ÚŘEDNÍ DESKA


ÚŘEDNÍ DESKA - ZÁKLADNÍ INFORMACE


GDPR - Obecné informace o zpracování osobních údajů


VOLBY DO ŠKOLSKÉ RADY NA OBDOBÍ 2020 - 2023

POZOR - ZMĚNA TERMÍNU! Volby se uskuteční v úterý 24. listopadu 2020!

Ředitel Střední odborné školy a Středního odborného učiliště Vyškov, příspěvková organizace, vyhlašuje v souladu s § 167 odst. 2 a 8 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů a směrnicí 33/INA-VOK, číslo vydání 6, účinné od 3. 12. 2015 – Volební řád pro volby členů školských rad,

volby do školské rady

na období 2020 – 2023.

Podle volebního řádu pro volby členů školských rad volí zákonní zástupci nezletilých žáků a zletilí žáci společně tři zástupce do devítičlenné rady.

Kandidátem na člena školské rady může být každý žák starší 18 let nebo zákonný zástupce nezletilého žáka, plně svéprávný. Datem rozhodujícím pro posouzení zletilosti je datum konání voleb. Pokud máte zájem kandidovat na člena školské rady nebo navrhnout kandidáta, přihlášku odevzdejte na sekretariátu školy v budově SOŠ a SOU Vyškov, příspěvková organizace, každý pracovní den v době od 8:00 do 13:00 hod. v termínu do 16. 10. 2020.

Volby proběhnou dne 21. 10. 2020 od 930 do 1600 hod. ve školní knihovně.

Seznamy kandidátů budou k dispozici k nahlédnutí na sekretariátu školy a na webových stránkách školy www.sos-vyskov.cz od 19. 10. 2020. Volební lístky budou v den voleb k dispozici ve volební místnosti. Při volbách se volič prokáže průkazem totožnosti.

Přihláška kandidáta do školské rady zde.

Ve Vyškově dne 21. 9. 2020

RNDr. Petr Hájek, v.r.

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Vyškov, příspěvková organizace
Sochorova 552/15, 68201 Vyškov
tel.: 517 348 866
tel.: 517 346 086
e-mail: info@sos-vyskov.cz

PREZENTACE ŠKOLY
POLYGRAM

Kalendář akcí
26.10.2020 - 30.10.2020
Podzimní prázdniny
16.11.2020
ŘEDITELSKÉ VOLNO stanovené v souladu s § 24 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb. a s § 2 odst. 5 vyhlášky č. 16/2005 Sb.
24.11.2020
VOLBY DO ŠKOLSKÉ RADY
07.12.2020
Opravná písemná ZZ
08.12.2020 - 09.12.2020
Opravná praktická ZZ
23.12.2020 - 03.01.2021
Vánoční prázdniny
29.01.2021
Pololetní prázdniny
22.02.2021 - 28.02.2021
Jarní prázdniny
01.04.2021
Velikonoční prázdniny
01.07.2021 - 31.08.2021
HLAVNÍ PRÁZDNINY

Jihomoravský kraj
Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost
Program ERASMUS PLUS
© SOŠ a SOU Vyškov 2015