video prezentace školyfacebook

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Vyškov, příspěvková organizace

informační systém rozvrhy suplování

Střední odborná škola
a Střední odborné učiliště Vyškov,
příspěvková organizace

Sochorova 552/15, 68201 Vyškov
tel.: 517 348 866
tel.: 517 346 086
e-mail: info@sos-vyskov.cz

Prezentace SOŠ a SOU Vyškov
Prezentace PolyGram

Kalendář akcí
17.08.2020
V tento den zastupuje vedení školy RNDr. Petr Hájek
24.08.2020
V tento den zastupuje vedení školy RNDr. Petr Hájek, Mgr. Eva Novotná, Ing. Blanka Jagošová
01.09.2020
Slavnostní zahájení školního roku 2020/2021
29.10.2020 - 30.10.2020
Podzimní prázdniny
23.12.2020 - 03.01.2021
Vánoční prázdniny
29.01.2021
Pololetní prázdniny
22.02.2021 - 28.02.2021
Jarní prázdniny
01.04.2021
Velikonoční prázdniny
01.07.2021 - 31.08.2021
HLAVNÍ PRÁZDNINY
Jihomoravský kraj
OPVK
ERASMUS+
UNIV2 kraje
NZZ

Žákovský parlament

Oficiální založení parlamentu na naší škole

Ve čtvrtek 12. 12. 2019 proběhlo v prostorách školní jídelny druhé zasedání školního parlamentu. Při prvotní schůzce byli žáci zvolení do školního parlamentu informováni o funkci a účelu školního parlamentu. Na druhém zasedání se jednalo o jeho samotném vytvoření, stanovách a schválení statutu parlamentu. Proti ustanovením, cílům a činnosti nikdo nevznesl námitky, a tak byl jednohlasně přijat. Všichni zástupci tříd tedy porozuměli a odsouhlasili hlavní myšlenku, a to vytvoření informačního mostu mezi žáky a učiteli. Dále proběhly volby předsedy parlamentu, ve kterých jednoznačně vyhrál žák třetího ročníku oboru elektrikář-slaboproud Václav Žůrek.

Ve Vyškově 13. 12. 2019
Zapsal: Václav Procházka


Statut školního žákovského parlamentu

Střední odborné školy a Středního odborného učiliště Vyškov, příspěvkové organizace

I. obecná ustanovení

1. Volby do žákovského parlamentu se konají každý začátek školního roku. V každé třídě jsou voleni dva zástupci.

2. Předsedou parlamentu se stává člen parlamentu, zvolený nadpoloviční většinou členů parlamentu. Není-li volba možná, je předseda jmenován na dobu nezbytně nutnou (nejdéle však tři měsíce) pověřeným učitelem (viz bod. 3.) a vedením školy. Volba předsedy probíhá tajně.

3. Pověřený učitel spolupracuje s parlamentem, nemá však právo hlasovat.

4. Kromě předsedy si žákovský parlament zvolí místopředsedu a pět dalších členů předsednictva parlamentu. Předsednictvo parlamentu je tedy sedmičlenné.

5. Žákovský parlament se schází dle potřeby, nejméně však jednou za tři měsíce. Schůzi svolává vždy předseda ve spolupráci s pověřeným učitelem. Ve výjimečných případech lze schůzi svolat na návrh nadpoloviční většiny členů parlamentu. Schůzi parlamentu má právo svolat také ředitel školy.

6. Předseda a místopředseda mají právo si domluvit konzultaci s vedením školy.

7. Z každého jednání parlamentu je pořízen zápis, který je zveřejněn na nástěnce a webových stránkách školy.

II. Cíl školního parlamentu

1. Vytvořit informační most mezi žáky a učiteli.

2. Vytvořit zpětnou vazbu pro všechny učitele a vedení školy.

3. Předcházet jevům jako "ŠIKANA", "FYZICKÉ OBTĚŽOVÁNÍ", "PSYCHICKÉ VYDÍRÁNÍ" a podobně.

4. Bdít nad striktním dodržováním školního řádu, který je základním předpokladem k rozvíjení osobnosti svobodně a demokraticky myslícího žáka naší školy.

5. Podílet se v rámci svých možností na chodu a směřování školy.

III. Činnost školního parlamentu

1. Členové parlamentu mají právo dotazovat se všech učitelů či vedení školy na nejasnosti spojené s výukou a provozem školy a na jejich případné řešení.

2. Každá připomínka bude vedením školy prošetřena a výsledek vhodnou formou oznámen.

3. O zveřejnění informací se starají členové parlamentu a to formou vyhrazené nástěnky a osobním kontaktem se spolužáky.

4. Členové parlamentu mají právo podávat návrhy a náměty na zlepšení práce školy, prostředí atd., na případné realizaci návrhů a změn se budou podle svých možností podílet.

5. Jednání školního parlamentu je veřejné, může se ho zúčastnit kterýkoliv žák nebo dospělý zaměstnanec školy. Tito hosté mají právo vystoupit v diskusi, nemají právo hlasovat.

6. Člen parlamentu může být odvolán na návrh kteréhokoliv člena parlamentu, jestliže jsou pro to důvody (neplnění povinností, vážné přestupky proti statutu školního parlamentu nebo školnímu řádu). Člen parlamentu také má možnost vzdát se svého mandátu z osobních nebo jiných důvodů. V případě odvolání nebo vzdání se mandátu proběhne doplňková volba do žákovského parlamentu, kterou organizačně zajistí příslušný třídní učitel.

IV. Závěrečná ustanovení

Tento statut může být doplňován nebo měněn jen po schválení nadpoloviční většiny žákovského parlamentu. Statut školního žákovského parlamentu je vyhotoven ve třech stejnopisech, které budou uloženy u vedení školy, na sekretariátu a u vedení školního žákovského parlamentu.

Tento statut byl schválen a vešel v platnost dne:


ZÁSTUPCI PARLAMENTU PRO ROK 2019/2020

S1 Monika Konečná, Michal Tomek
Ps1 Barbora Lusková, Monika Birca
E1 Patrik Zimmermann, Dan Novotný
OS1 Vladimír Vöröš, Dominik Novák
IOS1 Petr Čech, Jan Gottwald
SPs2 Tereza Polnická, Kilián Krytinář
S3 Michal Fiala, Ondřej Streit
AG3 Jana Burešová, Hynek Hýža
S4 Vojtěch Zukal, Václav Procházka
AG4 Michal Havránek, Vlastimil Hýzl
Ns1 Adam Nalezinek, Alexander Vincze
OSm2 David Konupka, Filip Hanák
EOS2 Nicola Vémolová, Jakub Švenda
IZ2 Matěj Novák, Jakub Brhel
EOS3 Václav Žůrek, Karin Dušková
IOZ3 Marcel Váňa, Pavel Kocman
Sm3 Daniel Bárta, Ondřej Kuchta

© SOŠ a SOU Vyškov 2015